Czwartek, 22 Kwietnia 2021

Informacje

Urząd Miejski w Tyszowcach
ul. 3 Maja 8
22-630 Tyszowce
tel 84 661-93-02, 661-93-15, 661-93-36
fax 84 661-21-29
www.tyszowce.pl
tyszowce@tyszowce.pl
Newsletter

Tyszowce skutecznie czerpią z RPO

2012-10-01 00:01:00

Po czterech latach starań i kilku miesiącach prac, w gminie Tyszowce oddano do użytku przebudowaną drogę Soból - Czartowiec. To droga o dużym znaczeniu dla układu komunikacyjnego, łączy bowiem drogę wojewódzką nr 850 Tomaszów Lubelski - Alojzów z drogą powiatową Tyszowce - Czartowiec - Łaszczów.

Przebiega przez tereny wiejskie, typowo rolnicze, do których dojazd był dotąd utrudniony. Teraz mieszkańcy mając do dyspozycji wyremontowany odcinek o długości 1,35 km z nową, asfaltową nawierzchnią mogą bez problemów dojeżdżać do swoich domów i miejsc pracy.

- Dzięki modernizacji poprawiło się połączenie z drogą wojewódzką skracając trasę przejazdu z miejscowości Soból do Czartowca o ok. 2 km. Łatwiejsze jest również dotarcie do nowych terenów pod rozwój działalności gospodarczej - mówi burmistrz Tyszowiec Mariusz Zając. Ponadto ułożenie chodników i wydzielenie pasa dla rowerów spowodowało, że ruch tą droga jest bardziej bezpieczny.

Wykonanie tej inwestycji było możliwe dzięki środkom pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013. Realizacja projektu pn "Przebudowa drogi gminnej Soból - Czartowiec" kosztowała 1 063 545,29 zł, z czego dotacja z RPO to 903 992,22 zł.

Remont drogi Soból - Czartowiec został ujęty w strategii rozwoju gminy Tyszowce przyjętej 12 lat temu. W poprzednich latach, głównie dzięki wsparciu z MSWiA, samorząd wyremontował inne odcinki tej trasy o łącznej długości 2,7 km, ale kolejny fragment - 1,35 km, wciąż czekał na przebudowę. Znalezienie pieniędzy na ten cel wymagało od tyszowieckich urzędników nie tylko aktywności, ale również cierpliwości. Gmina złożyła bowiem wniosek o dofinansowanie w 2007 roku, a decyzję o przyznaniu środków otrzymała po... czterech latach. Początkowo propozycja Tyszowiec nie została zaakceptowana do realizacji i ze względu na wyczerpanie puli pieniędzy samorządu wojewódzkiego, trafiła na listę rezerwową. Dopiero w tym roku, gdy okazało się, że inwestycje realizowane z przyznanych wcześniej środków z RPO kosztowały mniej niż pierwotnie zakładano, część oszczędności przeznaczono na modernizację drogi Soból - Czartowiec.

Droga, wykonana w latach 60-ych była w bardzo złym stanie technicznym. Liczne przełomy, wyboje, spękana nawierzchnia z powodu długotrwałej eksploatacji utrudniały jazdę kierowcom, a liczne kałuże tworzące się po opadach uniemożliwiały przejście pieszym. Dlatego mieszkańcy wsi Soból i Czartowiec od dłuższego czasu zgłaszali się do nas z prośbą o położenie nowej nawierzchni - przyznaje burmistrz Zając. Teraz, dzięki pozyskanym środkom, drogowcy zlikwidowali przełomy, wyrównali nawierzchnie i położyli nowy asfalt, przebudowali skrzyżowania, jednocześnie poszerzyli drogę wydzielając pas dla rowerów. Ponadto utwardzili pobocza i wzmocnili skarpy rowów. Wykonanie odwodnienia drogi obniżyło stan wód powierzchniowych na tym terenie, rokrocznie zalewanym przez wody opadowe w okresie jesienno-zimowym. Dla bezpieczeństwa pieszych został położony chodnik z kostki brukowej, a we wsi Soból na istniejących słupach energetycznych zamontowano oświetlenie. Przy drodze zostało też posadzonych około 200 drzew.

Władze Tyszowiec mają nadzieję, że modernizacja trasy wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy i turystyczny gminy. Teren, położony przy tej drodze, zgodnie ze studium miejscowym zagospodarowania przestrzennego, jest przeznaczony pod zabudowę z usługami i handlem oraz produkcję rolniczą. Ponadto znajduje się blisko lasu, co może mieć pozytywny wpływ na rozwój infrastruktury turystycznej.

Dzięki unijnym funduszom, pozyskiwanym nie tylko z RPO, ale także z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej czy też Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tyszowiecki samorząd inwestuje zarówno w infrastrukturę jak i w ludzi. Remontuje świetlice, buduje place zabaw, wytycza ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne, wspiera bezrobotnych i uczniów miejscowych szkół oraz rozwija ponadregionalną współpracę z partnerami z innych regionów kraju oraz zagranicy.
(fot.UM Tyszowce)

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.